DHA, KDH, TYA, FCM, TCO, TRA, GMX, DPM, PLC, L10, IMP và VNF thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 26/06/2019, Công ty Cổ phần Hóa An (mã DHA-HOSE) thanh toán cổ tức bằng tiền phần còn lại của năm 2018 với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/06/2019.

* Ngày 26/06/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (mã KDH-HOSE) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/06/2019.

* Ngày 18/07/2019, Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện TAYA Việt Nam (mã TYA-HOSE) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 17,7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.770 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/06/2019.

* Ngày 10/07/2019, Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON (mã FCM-HOSE) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 13/06/2019.

* Ngày 27/06/2019, Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (mã TCO-HOSE) thanh toán cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 13/06/2019.

* Ngày 28/06/2019, Công ty Cổ phần Traphaco (mã TRA-HOSE) chi trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 13/06/2019.

* Ngày 27/06/2019, Công ty Cổ phần Gạch ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân (mã GMX-HNX) thanh toán cổ tức bằng tiền đợt 2/2018 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/06/2019.

* Ngày 26/06/2019, Tổng công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí – Công ty Cổ phần (mã DPM-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền đợt cuối năm 2018 với tỷ lệ 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/06/2019.

* Ngày 28/06/2019, Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex – Công ty Cổ phần (mã PLC-HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 16%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/06/2019.

* Ngày 28/06/2019, Công ty Cổ phần Lilama 10 (mã L10-HOSE) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/06/2019.

* Ngày 11/07/2019, Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM (mã IMP-HOSE) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/06/2019.

* Ngày 15/07/2019, Công ty Cổ phần VINAFREIGHT (mã VNF-HNX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/06/2019.

Nguồn Sưu Tập