Chuyển đổi 17,9 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp


17,9 ha đất trồng lúa tại Thái Bình sẽ được chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho UBND tỉnh Thái Bình quyết định chuyển mục đích sử dụng 17,9 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên.


Hải ĐăngNguồn Sưu Tập

Được đóng lại.