UBND TP.HCM vừa phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ một số dự án thành phần thuộc dự án metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương).


Các trạm trên tuyến metro số 2 Bến Thành – Tham Lương

Theo phê duyệt, đối với dự án metro số 2 trên địa bàn quận Tân Phú, hệ số điều chỉnh giá đất ở và đất sản xuất kinh doanh là 7,231.

Với dự án metro số 2 trên địa bàn quận Tân Bình, hệ số điều chỉnh giá đất sản xuất kinh doanh là từ 4,741 đến 5,680; đất ở là từ 4,659 đến 6,960.

Với dự án metro số 2 trên địa bàn quận 1, hệ số điều chỉnh giá đất ở từ 4,6251 đến 8,0214.

Với dự án metro số 2 trên địa bàn quận 10, hệ số điều chỉnh đất sản xuất kinh doanh là 5,523; đất ở là từ 5,5819 đến 5,6366.

Với dự án dự án metro số 2 trên địa bàn quận 12, hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp trồng cây hàng năm từ 9,240 đến 9,397; đất sản xuất kinh doanh là từ 11,432 đến 14,777.

Khánh TrangNguồn Sưu Tập